Skla

 

zolační skla tvoří dvě nebo více tabulí plochého skla, jejichž vzdálenost vymezují různě široké distanční profily. Ty jsou plněny vysoušecím prostředkem schopným absorbovat náznaky vlhkosti v dutině mezi skly.

Skla s distančním profilem jsou spojena trvale plastickým organickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi. U takto dvojitě tmelených izolačních skel je zaručena jejich vysoká odolnost proti mechanickému namáhání (tlaku a nárazům větru, vibracím, vlivu změn atmosférického tlaku, manipulačnímu zatěžování a podobně).

70mm

ROZDĚLENÍ SKEL 

1. Standardní zasklení Ug=1,1 W/m2K 
2. Zvukově izolační zasklení Rw=38-40dB 
3. Bezpečnostní zasklení - drátoskla, lepená skla, kalená skla 
4. Protisluneční zasklení 
5. Ornamentální skla 

 


 


1. STANDARDNÍ ZASKLENÍ

U dvojskel je vnitřní tabule skla nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity, tzn. že na povrch skla je nanesena vrstva oxidu kovu, odrážející energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2K). Zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině dvojskla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí (Argon). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Hodnota výkonnostního zasklení je Ug=1,1 W/m2K.


2. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ 

Jako veličinu určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem používáme index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB. Standardní izolační dvojskla mají Rw = 31 dB, což je dostačující hodnota. Speciální protihluková zasklení mají rozdílnou tloušťku skleněných tabulí a rozšířenou vzduchovou mezeru. Rw = 38 dB.


3. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 

Bezpečnostní sklo znamená bezpečnost ve smyslu ochrany před pořezáním (sklo po rozbití zůstává na fólii) a jako ochrana před násilným vniknutím. Jedná se o dvě skla slepená s folií. Tloušťky fólií začínají již na 0,4 mm, přesto je vhodné použít alespoň 0,8 mm.

Bezpečnostní zasklení zahrnuje izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou. Tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.
Skla vrstvená snižují riziko poranění osob, neboť úlomky skla zůstávají na plastové fólii; zvyšují bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívají ke ztlumení hluku.


4. PROTISLUNEČNÍ ZASKLENÍ 

Výměnou vnější tabule skla sklem protislunečním se odbourávají nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti. Protisluneční skla s absorpční charakteristikou probarvená ve hmotě absorbují vysoké množství sluneční energie. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Vysoká absorpce tepelné energie způsobuje vysoký rozdíl teploty skla a proto je třeba tato skla kalit z důvodu ochrany před tepelným šokem. Protisluneční skla s reflexní i absorpční charakteristikou mají nanesenou velmi tenkou vrstvu oxidu kovu. Orientace vrstvy oxidu kovu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla.